iDeal Bancontact Sofort SEPA Bitcoin KBC/CBC Belfius GDPR/AVG

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
-     actopus.nl: De onderneming met de handelsnaam actopus.nl, onderdeel van Mercari Ventures BV",  
-     De website: De website van actopus.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.
-     Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen actopus.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
-     Klant: Iedere natuurlijke persoon die met actopus.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen actopus.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 2. Actopus.nl staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. Replica's en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door actopus.nl in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.
 3. Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Actopus.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 4 Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en actopus.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door actopus.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en actopus.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis actopus.nl een orderbevestiging heeft gezonden.In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door actopus.nl van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
 4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

 

 Artikel 5 Levering

 

 1. Actopus.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als maximale termijnen. Actopus.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient actopus.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij actopus.nl de wijze van verzending bepaalt.
 3. Actopus.nl brengt voor bestellingen verzendkosten in rekening.
 4. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt actopus.nl geen enkele verantwoording.
 5. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.
 6. Actopus.nl betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

 

 Artikel 6 Retourzendingen

 

 1. Voor wat betreft retourzendingen maakt actopus.nl onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld. Speciaal bestelde artikelen worden door actopus.nl nimmer retour genomen. Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen.
  Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 14 dagen na levering via het aanvraagformulier op de site aan actopus.nl gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! Voor de retourzending worden geen kosten in rekening gebracht. 
  In beginsel komen de transportkosten voor het retourzenden volledig voor rekening van de klant.
 2. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 3. Voorts behoeft actopus.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
  -     het product en/of de producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten
  -     het product en/of de producten in originele staat zijn
  -     het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
  -     het product en/of de producten schoon zijn
  -     het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest
  -     het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
 4. Indien de artikelen ongebruikt zijn, tijdig en correct (door ons bepaald) zijn geretourneerd, ontvangt u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, binnen 10 werkdagen na ontvangst retour.

 

Artikel 7 Garantie

 

 1. Op de door actopus.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven die varieert maar met een minimale termijn van 6 (zes) maanden.
 2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere danwel langere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die termijn als de tussen de klant en actopus.nl overeengekomen garantietermijn.
 3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van actopus.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 4. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
 5. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van actopus.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

 

Artikel 8, Reclames

 

 1. De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal actopus.nl derhalve nimmer produkten retour nemen, ook niet indien de produkten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de produkten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
 3. Reclames over beschadigingen op of aan het produkt zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
 4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 5. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

 

 Artikel 9, Aansprakelijkheid

 

 1. Indien het door actopus.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 1 (een-) maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is actopus.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is actopus.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

 

Artikel 10, Overmacht

 

 1. Actopus.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien actopus.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop actopus.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van actopus.nl daaronder begrepen.
 2. Actopus.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat actopus.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11, Betaling

 

 1. Levering geschiedt uitsluitend tegen betaling onder rembours (d.m.v. een eenmalige machtiging) direct voorafgaand aan de feitelijke levering. Voor de duidelijkheid: het is niet mogelijk om contant te betalen.
  Indien de houder van het bankrekeningnummer, vermeld op de eenmalige machtiging niet in eigen persoon de artikelen in ontvangst neemt, moet zijn/ haar plaatsvervanger altijd de betreffende bankpas of een kopie daarvan ter controle aan de chauffeur te overhandigen. Vanzelfsprekend dienen de persoonsgegevens en het banknummer op de eenmalige machtiging met de bankpas te corresponderen.
 2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van actopus.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
 3. Van de betaalmethode "koop op afbetaling" kan alleen gebruik worden gemaakt als de klant aan de voorwaarden van deze methode voldoet. Een van deze voorwaarden betreft een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële klant. Actopus.nl heeft de toestemming om alle handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om betaling op deze wijze te kunnen laten plaatsvinden.
 4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is actopus.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan actopus.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
 5. Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 10% van de koopsom van de bestelling.

 

Artikel 12, Geschillen

 

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van actopus.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Actopus.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen actopus.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.